Avís Legal

1. Informació General

Comercial-Jobs és la plataforma d'ofertes de feina del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona, amb CIF núm. Q-0873007-I i domicili al carrer Casp, núm. 130, CP 08013 Barcelona, Espanya, es troba inscrit en el Registre Públic de Col·legis Professionals de Catalunya, amb data 16 d’octubre de 1984, sota el número d’inscripció AC/B-2. Telèfon: 93 231 94 12; Fax: 93 245 57 46; Correu electrònic: coacb@coacb.com.

2. Objecte

La present pàgina web (www.comercial-jobs.com), propietat del COL·LEGI OFICIAL D’AGENTS COMERCIALS DE BARCELONA (en endavant, COACB), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuaris d'Internet, especialment de tots els col·legiats i col·legiades del COACB, a les ofertes de feina que es publiquen al portal.

El present Avís Legal té com a objecte establir les Condicions Generals que regulen l'accés i ús general de la citada pàgina web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i ús d’aquesta implica necessàriament, la submissió i acceptació de les Condicions Generals citades incloses en aquest Avís Legal.

Comercial-Jobs /COACB es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web. Per això es recomana que l'usuari llegeixi detingudament i atenta les condicions generals cada vegada que vulgui entrar i fer-ne ús, ja que aquestes poden sofrir alguna/es modificacions.

3. Accés a la pàgina web

L'usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel Proveïdor d'Accés a Internet (ISP) contractada pel seu compte.

Per la seva part, Comercial-Jobs /COACB informa que no es responsabilitza de la prestació de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament del qual no li correspon, i per la qual cosa l'accés pot ser suspès, cancel·lat o resultar inaccessible per motius tècnics i especialment en cas de força major.

A més, Comercial-Jobs /COACB es reserva el dret a interrompre en cas que ho estimi necessari l'accés a la seva pàgina web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Si la interrupció tingués caràcter definitiu, es comunicarà tal circumstància als usuaris, que podran sofrir la pèrdua, en el seu cas, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

En conseqüència, en cap cas Comercial-Jobs /COACB es responsabilitza de les conseqüències d’eventuals interrupcions, ja que no pot garantir la fiabilitat, la disponibilitat, ni la continuïtat de la seva pàgina web.

D'altra banda, l'accés a determinats serveis és exclusiu per a usuaris registrats, per als quals són requisits el registre previ i l'acceptació, abans d’iniciar-se la prestació, de les condicions particulars, les quals substituiran, completaran i/o modificaran les establertes en el present Avís Legal.

4. Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona atribueix la condició d'Usuari, el qual deurà posseir la capacitat legal per contractar i representació necessària per contractar, el qual accepta que l'ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que Comercial-Jobs /COACB posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals.

Especialment, queda prohibit l'ús de la pàgina web amb finalitats lesives als béns de Comercial-Jobs /COACB que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de Comercial-Jobs /COACB o de tercers, en el seu cas.

L'usuari pot descarregar els continguts que desitgi de la pàgina web i, quan sigui necessari, el Comercial-Jobs /COACB l’informarà en cas necessari sobre les especificacions tècniques necessàries per procedir a la descàrrega d'informació i continguts de la seva pàgina web.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir, o d’intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels quals en cada cas s'hagin posat a la seva disposició o hagin indicat a l'efecte o dels que s'utilitzin habitualment a Internet. En aquest sentit, es prega a l'usuari que faci atenció a aquests missatges d'avís, ja que  Comercial-Jobs /COACB  no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin sofrir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest hagi usat de forma indeguda o negligent la pàgina web.

Quant a l'ús dels serveis interactius que, en qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través de la pàgina web serà conforme a la llei, les presents Condicions, les condicions particulars, en el seu cas, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

5. Continguts

Els continguts de la pàgina web són posats a disposició de l'usuari per Comercial-Jobs /COACB com a informació pròpia o en el seu cas, de tercers. Comercial-Jobs /COACB posarà els mitjans raonables a la seva disposició a fi que els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial. Hipervincles

Tots els continguts, marques, dissenys, logotips, icones, software, noms comercials, noms de domini i qualsevol altre signe o element susceptible de protecció per drets de propietat intel·lectual o industrial que formin part de la Web són propietat de  Comercial-Jobs /COACB  o de domini públic o de tercers que han autoritzat degudament la seva inclusió en la mateixa i que figuren com autors o titulars dels drets. En cap cas s’entendrà que es concedeix llicència alguna o s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets, ni es confereix cap dret, i especialment, d’explotació, reproducció, distribució, transformació o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa i per escrit de  Comercial-Jobs /COACB  o dels tercers corresponents. Les violacions de qualsevol dels drets de propietat intel·lectual o industrial als quals es refereix aquest apartat seran perseguides mitjançant les accions penals i civils contemplades en la legislació vigent.

Els usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un hipervincle entre la seva pàgina web i la Web (des d’ara l’“hipervincle”) haurien de comptar amb l’autorització expressa de Comercial-Jobs /COACB i complir les condicions següents: L’hipervincle únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici de la Web, o a l’instant concret que autoritzi  Comercial-Jobs /COACB ; No es crearà un frame sobre les pàgines web de la Web; No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre  Comercial-Jobs /COACB , els seus directius, persones i els seus productes i/o serveis; No es declararà ni es donarà a entendre que  Comercial-Jobs /COACB  ha autoritzat l’hipervincle o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els serveis oferts o posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hipervincle; Excepció feta d’aquells que formin part del mateix hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a  Comercial-Jobs /COACB . La pàgina web en la qual s’estableixi l’hipervincle no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers. L’establiment de l’hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre  Comercial-Jobs /COACB  i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de  Comercial-Jobs /COACB  dels seus continguts o serveis.

7. Publicitat

A la pàgina Web s'allotgen continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina web compleix la normativa que en cada cas puguin ser d'aplicació.  Comercial-Jobs /COACB  no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.


8. Àrea privada

L’accés a l'Àrea privada de la Web és personal i intransferible i l’usuari es compromet a vetllar per la confidencialitat de la seva contrasenya.

9. Responsabilitat i cookies

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que  Comercial-Jobs /COACB  pugui sofrir com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest Avís Legal o, en el seu cas, per les condicions particulars que siguin d'aplicació.  Comercial-Jobs /COACB  no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ. L'accés al Portal no implica l'obligació per part de  Comercial-Jobs /COACB  de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.  Comercial-Jobs /COACB  no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.  Comercial-Jobs /COACB  no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al web ni dels danys i perjudicis produïts en l'usuari o tercers amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda a través de la pàgina web.

El servei d'accés al web inclou dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet. En aquests casos, Comercial-Jobs /COACB actua com a prestador de serveis d'intermediació, de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI), i només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l'enllaç amb la diligència deguda.

En el supòsit que l'usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-li-ho a 
Comercial-Jobs /COACB , sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l'obligació de retirar el corresponent enllaç.

L'existència de links o enllaços no ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de  Comercial-Jobs /COACB  amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Comercial-Jobs /COACB no coneix els continguts i serveis dels links o enllaços i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels links o enllaços ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a  Comercial-Jobs /COACB .

En relació a les cookies consulti la política de cookies en aquest enllaç.

 
10. Legislació i Llei Aplicable

El present Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per als casos que la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, ambdues parts, amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).