- Condicions d'ús / Avís legal -

NORMATIVA, Regles d'ús

La normativa que es defineix a continuació s'aplica a totes les ofertes, dades i continguts externs que es publiquen, i a la finalitat o objecte dels esmentats continguts per part dels usuaris de comercial-jobs.

Tots els usuaris han d'acceptar i regir-se per la present normativa. En cas de detectar alguna irregularitat pot posar-se en contacte amb la nostra central de dades.

Els usuaris de qualsevol nivell (candidats o empresa) han de completar la seva introducció de dades amb informació real, clara, completa i actualitzada i es comprometen a no utilitzar les dades de contacte per altra fi que no sigui el procés de selecció en curs. Les ofertes publicades han de tenir un sentit estricte de professionalitat vers als candidats, oferint condicions i contractes legalment vàlids.

Comercial-jobs no acceptarà ofertes que requereixin aportació econòmica del candidat, inscripció de menors sense autorització paterna, ofertes d'empreses de tipus piramidal, ofertes que duguin a engany o que no reflecteixin de forma veraç la legalitat del treball.

Tampoc s’acceptaran ofertes que requereixin o provoquin SPAM (enviament massiu d'e-mail) o telèfons de tarificació extra 800 o 900.

Qualsevol empresa que entri en conflicte amb aquesta normativa i amb la legalitat vigent, assumirà la responsabilitat de les accions, danys i perjudicis que generi; eximint a Comercial-jobs de responsabilitat. També queda totalment prohibit fer ús de les ofertes publicades en el portal per a integrar-les total o parcialment en altres mitjans o enviar-les a tercers per vies que no siguin del propi portal comercial-jobs.com

Periòdicament s’estudien i revisen les ofertes que es publiciten, no obstant això Comercial-jobs agrairà als seus usuaris que si detecten qualsevol irregularitat ens ho notifiquin.

Recomanem que en totes les ofertes es reflecteixi la professionalitat de l’empresa en el llenguatge i en el missatge que es transmet. Per altra banda instem a que no es derivi l’usuari a tercers ja que el multiusuari no està permès en el portal a fi de garantir la seguretat del mateix.

No es permetrà la publicació d’ofertes amb dades de l’oferta o empresa incomplets, duplicats, empreses de selecció de personal o redireccionament a altres pàgines web, ofertes per a diversos llocs de treball. Tampoc està permès vincular les ofertes publicades en aquesta web en altres portals o altres mitjans de difusió (taulers d’anuncis, publicacions, etc.).

Havent exposat la present normativa queden tots els usuaris subjectes a ella amb l’objectiu de garantir i prevaler uns estàndards de regularitat i professionalitat.

Amb motiu de l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) informem que totes les dades de caràcter personal que ens facilitin a través del web coacb.com o comercial-jobs.com formaran part d’un tractament titularitat del Col•legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona (COACB), titular del citat lloc web i amb domicili social al carrer Casp, 130 08013 Barcelona i CIF Q 0873007 I, finalitat de la qual és la de prestar els serveis sol•licitats i informar sobre notícies, novetats i serveis del COACB.

En cas d'acceptar formar part de les ofertes internacionals, s'autoritza a comercial-jobs a cedir les seves dades de contacte a CDH eService GmbH, entitat alemanya que gestiona el projecte.

Comercial-jobs li informa que té dret d’accés, rectificació i oposició a aquestes dades mitjançant l’enviament d’una carta a: C/Casp, 130 • 08013 Barcelona - Àrea d'Informàtica i Comunicació